Ciągle chory – ZUS

ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa jednostka. ZUS ma osobowość prawą i ustawowo zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jak również rozdzielaniem świadczeń (rent, emerytur, zasiłków). Popularnie jako ZUS określa się płaconą obowiązkową składkę na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, składka na fundusz pracy). ZUS, pomimo tego że było o nim głośno dopiero podczas zmian ustrojowych i reform w systemie emerytalnym, jest w Polsce instytucją o dość długim rodowodzie – powstał już w roku 1934. Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest oczywiście regulowana odpowiednimi zapisami prawa. Podstawową normą prawną definiującą ramy działalności ZUS jest Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. ZUS – oprócz obsługi zbierania składek i dystrybucji świadczeń – realizuje również inne czynności, przykładowo (między innymi) gromadzi dane osobowe płatników składek zdrowotnych czy wydziela składki przekazywane do OFE. Do ważnych obowiązków ZUS zaliczają się między innymi takie czynności jak potwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, badanie uprawnień do świadczeń, wypłacanie świadczeń, wyliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. ZUS prowadzi również rozliczenia z płatnikami składek. Do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy także opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, obsługa umów międzynarodowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, wystawianie legitymacji emeryta-rencisty, kontrola zwolnień lekarskich. ZUS obsługuje około 24 miliony osób (płatników, beneficjentów świadczeń) i zatrudnia około 47 tysięcy urzędników, pracujących w oddziałach, inspektoratach i biurach terenowych na obszarze całego kraju.

Paszcza lwa – Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy to składnik administracji skarbowej państwa, działającej na rzecz szeroko określanego pobierania podatków i należności. W sensie formalnym, Urząd Skarbowy to placówka budżetowa obsługująca Naczelnika urzędu skarbowego (według prawa to naczelnik jest organem administracji). Urzędy Skarbowe są podległe Ministerstwu Finansów, stanowią jednostki podatkowe pierwszej instancji. Administracja skarbowa obejmuje w całym kraju 16 izb skarbowych, ponad 400 urzędów skarbowych, w tym 20 placówek do obsługi dużych podatników. W izbach skarbowych w kraju zatrudnionych jest koło 4 tys. osób, w Urzędach Skarbowych zaś około 40 tysięcy. Urzędy Skarbowe – jako część administracji podatkowej – zajmują się rejestrowaniem podatników, wymiarem, sprawdzaniem, poborem i egzekucją danin a także wszczynaniem postępowań w przestępstwach i wykroczeniach podatkowych. Do zakresu powinności Urzędów Skarbowych należy także sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego w procesach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe a także egzekucja kar majątkowych (grzywien, mandatów) określonych w innych przepisach. Ustawowe zadania naczelników Urzędów Skarbowych obejmują także nadawanie numerów identyfikacji podatkowej, wykonywanie egzekucji należności, czy podział i przekazywanie środków między budżetem państwa a budżetami samorządów terytorialnych. Urzędy Skarbowe wykonują także kontrole podatkowe. Wielu Polaków ma styczność z Urzędami Skarbowymi w związku ze składaniem rocznego zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto wiedzieć, że składanie tej deklaracji nie wymaga już wizyty w Urzędzie – coroczny PIT można bowiem wysłać drogą elektroniczną. Elektroniczna forma rozliczenia za pomocą Internetu pozwala na oszczędność czasu, minimalizuje również koszty związane z opłatami czy koniecznością dotarcia do właściwego urzędu skarbowego.